Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğü

İşbu Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğü’nün amacı; çalışanlara ve müşterilere Kocaman Lojistik’in iş yaparken uyguladığı değer yargılarını ve kurallarını izah ederek ileride de bu normlar doğrultusunda ticari faaliyetlere devam edileceğinin bilgisini vermektir.

Kapsam

Etik kuralları, şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı; uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

Etik Kuralları kapsamında oluşturulan İş Ahlakı Tüzüğü, istisna olmaksızın tüm Kocaman Lojistik çalışanları için geçerlidir. Görev ve kıdem seviyesi önemli değildir. Hepimizin İş Ahlakı Tüzüğünün içerikleri hakkında bilgi sahibi olma sorumluluğumuz vardır ve emin olmadığınız her konuda İnsan Kaynakları Müdürünüzle konuşmanız gerekir. Hepimiz görevlerimiz kapsamında bizden neler beklendiğini ve İş Ahlakı Tüzüğünde yer alan politikaların bizimle ilgili neler getirdiğini tam olarak anlamak zorundayız.

Temel İlkeler

Yöneticiler ve çalışanlar; her türlü ilişkilerinde ve işlerinde işbu dokümanda yer alan temel ilkeleri gözeterek, Kocaman Lojistik itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Çalışanlarımız, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda, özen ve bağlılık esasına göre hareket etmelidir.

İş Etiği Kurallarımız

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Kocaman Lojistik Şirketleri’ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Kocaman Lojistik çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri’nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Kocaman Lojistik amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Çıkar Çatışması

Kocaman Lojistik çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Kocaman Lojistik ve Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Kocaman Lojistik adını, gücünü ve kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya Etik Kurul’a danışırız.

İnsan Haklarına Saygı ve Kanunlara uygunluk

Kocaman Lojistik insan haklarının mutlak ve evrensel standartlarına bağlı olarak hareket etmektedir. Şirket; İnsan Hakları Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi’ni ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul eder. Bu minvalde; şirketin herhangi bir departmanında çocuk işçi çalıştırmak yasaktır.

Kocaman Lojistik; yasa ve yönetmeliklere saygı duyar, kanunları uygular ve riayet eder. Şirket olarak; her neviden yasadışı oluşumu kınar, her türlü yasadışı oluşuma ve kişiye karşı mücadele eder. Gerekli durumlarda yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi adına yetkililerle işbirliği içerisinde oluruz.

Siyasi Faaliyetler

Kocaman Lojistik, ne siyasi partileri destekleyen ne de faaliyetleri parti çıkarları veya belirli bir adayın seçilmesini teşvik etmek için hesaplanan grupların fonlarına katkıda bulunmamaktadır. Kocaman Lojistik ve iştirakleri; siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda is yerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve çevreye karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 • Yasal Sorumluluklarımız

  Tüm iş süreçlerini ve ilişkilerini yürütürken ülkemiz yasalarını ve gerekli yerlerde uluslararası hukuk kurallarına uyar. Kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede dururuz.

 • Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

  “Müşterilerimizin memnuniyeti her şeyden önde gelir” ilkemiz uyarınca Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 • Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

  “En değerli varlığımız çalışanımızdır” anlayışından hareketle tüm çalışanlarına eşit davranır. Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

  Çalışanlar; çalışma arkadaşlarına karşı sorumluluklarını bu ilkeler kapsamında, birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde, iletişim ve işbirliği içinde yerine getirir. İşlerini yürütürken veya bir sorunla karşılaştığında, bilgi, beceri ve deneyimleriyle birbirlerine destek olur.

 • Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

  Tedarikçilerimizde her iki taraf için de en üst düzeyde değer yaratılmasına, karşılıklı ihtiyaçların belirlenmesine ve ihtiyaçların karşılanmasına önem veririz. Tüm tedarikçilerimize karşı dürüst, adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirir, gizli bilgi ve belgelerine gereken özen ve hassasiyeti gösterir ve koruruz.

 • Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

  Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

  Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

 • Topluma, İnsanlığa ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

  Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

  Hizmetlerimizde iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli odağı olarak tanımlayan şirketimiz açıklık, güvenirlilik ve hesap verebilirlik değerleri ile topluma karşı sorumluluk içinde hareket etmeyi temel hedefi olarak benimsemiştir.

 • “Kocaman Lojistik” Adına Karşı Sorumluluklarımız

  İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

  Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

  Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

İş Etiği Kurallarını Destekleyen Politikalarımız

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışmaları ve bunların yönetimi konusundaki temel prensiplere aşağıda yer verilmiştir.

 • Çalışanlarımız kurumdaki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel ve özel çıkar sağlamak üzere kendilerinin, ailelerinin veya 3. kişilerin yararına kullanamazlar.
 • Çalışanlarımız, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu kişi veya firmalardan borç kabul edemez.
 • Çalışanlarımız, üçüncü kişilere ve kuruluşlara, tarafsızlıklarını, karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler veremez, menfaatler sağlayamaz.
 • Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dâhilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere veya adaylarına bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.
 • Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Kocaman Lojistik disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

Kaynakların Kullanımı

Kocaman Lojistik adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında kullanılamaz. “Her konuda tasarruf” ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.

Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.

Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.

Hediye Kabul Etme ve Verme

Kocaman Lojistik ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.

 • Verilebilecek Hediyeler

  İş ilişkisi içerisinde olunan taraflara verilecek hediyelerin, bu dokümanda belirtilen kurallara uygun olduğundan emin olunmalıdır. Bu doğrultuda verilecek hediyeler için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

  Bu konudaki temel kural, herhangi bir miktarda parasal ödeme veya paraya kolay çevrilebilir hediye verilmemesidir. Ancak gelenek ve göreneklerimize uygun bir şekilde, özel veya genel kutlamalar nedeniyle (düğün, nişan, doğum günü v.s.) çalışanlarımızın statü ve konumuna uygun biçimde verebileceği hediyeler bu kapsam dışındadır.

  Verilen hediyelerin, kurumun içinde yer aldığı herhangi bir iş, anlaşma, bürokratik işlem ile ilgili karşı tarafın tarafsızlığını, karar ve davranışını etkileme amacını taşımaması gerekmektedir.

 • Kabul Edilebilecek Hediyeler

  Çalışanlarımız, kurum ile iş yapan 3. Kişilerden hiçbir şekilde kişisel bir ödeme veya hediye talep ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar.

  Çalışanlarımız hiçbir şekilde ve miktarda parasal ödeme kabul edemez. Paraya kolay çevrilebilen (hediye çeki vs.) araçlar da buna dâhildir.

Gizli Bilgilerin Korunması

Bilgi, Kocaman Lojistik vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişe bilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Şirketlerimizde bilginin yönetimi ve gizliliğine yönelik kurulan yönetim sistemleri ve uygulanan süreçlerin birbirleri ile uyum içerisinde olması Topluluğun en üst düzeyde fayda elde etmesi için önemlidir. Aşağıdaki uygulama esasları; Şirket için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir.

Kuruma ait her türlü bilgiler gizlilik esasına tabi olup, bu bilgilerin 3. kişilere aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır. Bu kapsamda;

 • Şirketin her türlü bilgisi ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşteri ve iş ortaklarına ait bilgiler gizli tutulur.
 • Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri açıklayamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
 • Şirketin müşterileri ile ilgili bilgiler kişisel verilerin korunması kapsamında gizli tutulur. Yetkili makamların yazılı emri dışında üçüncü kişilere kesinlikle verilmez.
 • Kuruma ait özel ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri-çalışan bilgileri ve çalışılan süre içinde edinilen tüm bilgiler ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile çalışanların kurumdaki çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler kurumun mülkiyeti altındadır. Yürütülen çalışmalarda edinilen 3. kişilere dair bilgiler de bu kapsamdadır.

Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Kocaman Lojistik, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Aşağıdaki uygulama esasları, Şirketlerde adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
 • Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
 • Şirkette iş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
 • Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.
 • Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.
 • Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir.
 • İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

Ticari Dürüstlük

 • Rekabet ve Anti-Tröst

  Kocaman Lojistik, rekabet kanunu (ya da anti-tröst kanunu) ile ilgili sorumluluğunu çok ciddiye almaktadır. Rekabet kanunu ihlallerine karşı hoşgörü gösterilmeyecektir.

 • Ticaret Birlikleri

  Kocaman Lojistik çalışanları, herhangi bir rekabete aykırı faaliyete dâhil olmamak veya böyle bir izlenim yaratmamak için bir ticaret birliğine katılırken özellikle dikkatli olmalıdır.

 • Kara Para Aklama

  Kocaman Lojistik politikasına göre, sözleşme kapsamında sunulan hizmetler için müşterilerimizden nakit, seyahat çeki, üçüncü taraf ödemeleri veya para havalesi şeklinde ödeme kabul edilmez. Müşteri ödemelerinin genellikle fatura gönderilen müşterinin adına kayıtlı bir banka hesabından çekilmesi tercih edilmektedir.

 • Rüşvet ve Yolsuzluk

  Rüşvet, ticari bir avantaj elde etmek amacıyla hediye, ödeme veya başka bir menfaat sağlanması veya alınmasıdır. Rüşvetin illaki fiili olarak ödenmesi gerekmez; istenmesi veya teklif edilmesi bile yeterlidir. Rüşvet, özel sektör ya da kamu sektörü olmasına bakılmaksızın bir sorun oluşturabilir.

  Rüşvet veya yolsuzluk hiçbir şekilde kabul edilebilir uygulamalar değildir ve tüm iş faaliyetlerimizde şeffaflık ana ilkemizdir. Özel sektör ve kamu sektörü ile olan ilişkilerinizde aşağıdaki temel kurallara her zaman uymalısınız:

  • Hiçbir zaman yetkisiz ödemeler teklif etmeyin veya vermeyin;
  • Hiçbir zaman bir kişiyi yasadışı veya uygunsuz bir şey yapmaya teşvik etmeyin;
  • Her zaman teklif edilen veya alınan uygunsuz ödemelerle ilgili şüpheleriniz veya bildiklerinizi bildirin ve
  • Hiçbir zaman ihale veya iş karşılığında para, hediye veya komisyon (ya da değerli herhangi bir şey) teklif etmeyin veya kabul etmeyin.
 • Kolaylaştırma Ödemeleri

  Kolaylaştırma ödemeleri, görevlerini daha hızlı şekilde yapmaları veya hiç yapmamaları için kamu görevlilerine (veya başka bir kişiye) yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler cüzi tutarda olsa da bu tür ödemeler yapmamalısınız.

İstihdam

 • Sağlık ve Güvenlik

  Kocaman Lojistik olarak, çalışanlarımız sayesinde sadece çalışmak ve iş yapmak için iyi bir şirket değil aynı zamanda yüksek standartlar ve kalite konusunda iyi itibara sahip bir şirket olacağız.

  Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır. Çalışanlar işletmenin başarısında kilit unsurdur.

  Birbirimiz ve müşterilerimize en üst düzeyde hizmet vermek için istisnasız olarak tüm çalışanlarımıza motivasyon ve ilham verilmesini sağlamak her yöneticinin sorumluluğudur.

  Her zaman güvenle yenilebilen ve çevre etkilerimizi en aza indiren, sağlıklı ve güvenli işyeri koşulları sağlayarak birbirimizi, müşterilerimizi ve çevreyi korumak manevi yükümlülüğümüzdür.

  Kocaman Lojistik, tüm çalışanlara güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sunmayı ve bünyesinde en iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Amacımız esas olarak:

  • Herhangi bir çalışanımızın yaralanmasını önlemek;
  • Yeni bir sözleşme yaparken mümkün olan en kısa zamanda komple risk değerlendirmesi gerçekleştirmek;
  • Satın alma kararları verirken güvenlik etkilerini değerlendirmek ve
  • Her çalışanın işini güvenli biçimde yerine getirmesi için gerekli eğitimi almasını sağlamaktır.
 • Adil Muamele ve Eşit İstihdam Fırsatı

  Kocaman Lojistik her çalışanın işletmeye getirdiği bireysellik ve çeşitliliğe saygı duymakta ve değer vermektedir ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde açık ve pozitif bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Çalışanlarımızla ilgili olarak;

  • Çalışanlarımızla olan ilişkilerimizi bireyin saygınlığı ve herkese adil muamele temelleri üzerine kurmayı amaçlıyoruz.
  • Çalışanlarımızı herhangi bir ayrımcılık gözetmeksizin işe uygunluk esasına göre işe almayı ve terfi ettirmeyi hedefliyoruz.
  • Çalışanlarımıza karşı herhangi bir biçimde ayrımcılık veya cinsel, fiziksel, zihinsel ya da başka türlü tacize hoşgörü göstermiyoruz.
  • Tüm çalışanlarımızı hedeflerimize yönlendirme, hedeflerimizi başarmak için motivasyon sağlama ve başarılarını takdir ediyoruz.
 • Taciz/Kabadayılık Olmadan Çalışma

  Tüm çalışanlara adil ve saygılı biçimde davranılmasını bekliyoruz. İşyerinde çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız veya müşterilerimize karşı taciz veya kabadayılık gibi davranışlara hoşgörü gösterilmeyecektir.

  Lütfen aşağıdaki temel kurallara her zaman uymaya özen gösterin;

  • Irk, etnik köken, din, yaş veya cinsel tercih konularıyla ilgili şakalar ve espriler yapmayın;
  • Çalışılan alanlar içinde e-postalar, karikatürler, fotoğraflar gibi hakaret kabul edilebilecek materyalleri dağıtmayın, göstermeyin veya bulundurmayın;
  • Kötü niyetli söylentileri yaymayın veya küçük düşürücü ve ayrımcılık yapan yorumları yaymak için e-posta, sesli posta veya başka yöntemleri kullanmayın ve
  • Kişisel bilgileri her zaman gizli olarak kabul edin. Bu bilgileri suiistimal etmeyin ve şunu unutmayın: Hiçbir şekilde hakaret içeren, gözdağı veren, onur kırıcı veya kötü niyetli davranışlara hoşgörü gösterilmeyecektir.

  Her türlü taciz ve suiistimal şirket politikasına aykırıdır ve bu tür davranışlara hoşgörü gösterilmeyecektir. Size karşı kabadayılık veya taciz içeren davranışlar sergileniyorsa veya başkasına karşı böyle bir durumdan haberdarsanız, lütfen Bölüm Müdürünüz veya İnsan Kaynakları Müdürünü arayarak rahatsızlığınızı iletin.

Şirket Varlıkları

 • Gizlilik

  Çalışanlar, Kocaman Lojistik veya faaliyetleri hakkındaki gizli bilgileri bu konuda özel yetkileri olmadıkça Grup dışında ifşa etmemelidir.

  Gizli bilgiler başka bir tarafa ifşa edileceği zaman, ancak diğer tarafla yapılan bir yazılı gizlilik anlaşması veya taahhüdünün koşullarına tabi olarak ifşa edilmelidir.

  Herhangi bir yetkili adli, resmi makam ya da düzenleme veya denetim makamının talimatı uyarınca gizli bilgileri ifşa etmeniz gerekiyorsa, bu bilgileri ifşa etmeden önce hukuk ekibinizi bilgilendirmeli ve onaylarını almalısınız.

  Çalışanlar, şirket gizli bilgilerini kendi kişisel avantajları veya bir arkadaşları veya akrabaları için kullanmamalıdır.

 • Fiziksel Varlıklar

  İşlerimizin bir parçası olarak kullandığımız veya temas ettiğimiz mülkiyetin zarar görmemesi, kötü kullanılmaması veya israf edilmemesini sağlamak hepimizin sorumluluğudur.

  Lütfen kullandığınız mülkiyeti güvenli ve düzgün biçimde kullanılmaya devam edebilmesi için iyi durumda bırakılmasına özen gösterin.

Dış Faaliyet

 • Toplum Yararına ve Yardım Amaçlı Faaliyetler

  İşinde başarılı olmak, yasal şartları yerine getirmeye ve iş ilişkilerini düzenleyen yerel gelenek ve adetlere duyarlı olmaya bağlıdır. Faaliyet gösterdiğimiz (ve çalışanlarımızı seçtiğimiz) toplumlar bizim için önemlidir.

  Kocaman Lojistik bağışları ve sponsorlukları yoluyla faaliyet gösterdiği çevre ve hizmet ettiği toplumlar üzerindeki etkisini tüm paydaşların yararına olacak şekilde iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

 • Dış İletişim

  Günlük işlerimizin bir parçası olarak, çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve hükümetler gibi kilit “paydaşlar” ile iletişim kurabiliyoruz. Paydaş iletişimlerimizin İletişim Prosedürümüze uygun olarak gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

 • Çevre

  Çevre bir sektör değil fakat tüm faaliyetlerimizin gerekli bir parçasını temsil eden bir tutum ve yaklaşımdır. Kısaca, görevi ne olursa olsun herkesin kontrolü altındaki tüm alanlarda çevre sorumluluğu sergilemesi önemlidir.

  Kocaman Lojistik tüm ilgili çevre mevzuatına uymanın yanında, tüm faaliyetlerimize uygulanmak üzere kendine ait ortak davranış biçimleri geliştirmiştir.

  Faaliyetlerimizin çevre performansını iyileştirmek için müşterilerimizle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Uymanız gereken temel kurallar:

  • Tüm çalışanlar çevre konuları ile ilgili şirket kuralları ve prosedürlerine uymalıdır;
  • Sorumlu çevre uygulamaları gerçekleştirmek için gerekli görülen doğru bilgi, eğitim ve araçlara sahip olmaya çalışın;
  • İş faaliyetleriniz sonucunda kirletici maddelerin çevreye bırakılmasını önlemeye veya en aza indirmeye gayret gösterin;
  • Tüm atık maddeleri uygun biçimde bertaraf edin ve iyi atık yönetimi uygulamalarına gerekli önemi gösterin.
  • İşyerinizdeki belirli atıkların bertarafı için çevreye en uygun seçeneğin hangisi olduğunu öğrenin.
  • Atık malzemeleri uygun olmayan veya yasadışı bir şekilde bertaraf ettiği tespit edilen çalışanlar, disiplin işlemine maruz kalabilir;
  • Tüm çalışanlar, su israfına neden olan faaliyetler gerçekleştirmemeye özen göstermelidir.

Tüzüğe Uygunluk

Bütün çalışanlar ve yöneticiler bu Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğü’ne uyum sağlamaktan ve şartları uygulamaktan kişisel olarak sorumludur. Bunun yanı sıra kurum, kişilerin bu belgeyi okuması ve anlaması için gereken bütün çalışmaları yapacaktır. Çalışanların ve yöneticilerin, bu tüzükteki kurallara uyması gerekmektedir. Belirtilen değerlerin ihlali halinde kişiler disiplin önlemleriyle karşılaşabileceklerdir. Kurumun itibarını riske edecek ya da finansal anlamda zarar verecek türde ciddi ihlaller yaşanması halinde çalışan ya da yöneticiler iş akdinin feshi ya da dondurulması gibi önlemlerle karşılaşacaktır. Kocaman Lojistik; işbu tüzük yayınlanmadan önce ya da sonra ihlal gerçekleştirmiş kişilerin neden oldukları zarar konusunda yaptırım uygulama hakkını saklı tutmaktadır. Her çalışan ve yönetici çalışmalarını gerçekleştirmeden önce bu tüzüğü okuyup belirtilen şartların kendisi için uygun olduğunu ve bir ihlal durumunda sorumluluğun üzerinde olacağını kabul etmelidir.

İşbu Kurallar ve Tüzük şirketin resmi internet adresinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olup, kurallara uygunluk Şirket Disiplin Kurulu tarafından gözetlenip denetlenecektir.